Wniosek o wszczęcie egzekucji

1.1. Sąd rejonowy, przy którym
działa komornik

1.2. Imię i nazwisko komornika oraz adres kancelarii komorniczej

2.1. Imię i nazwisko lub nazwa

2.2. Miejsce zamieszkania lub siedziby wierzyciela i adres (można dodatkowo podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej)

2.3. Numer PESEL lub NIP wierzyciela będącego osobą fizyczną, a jeżeli wierzyciel nie jest osobą fizyczną, należy wskazać jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP, o ile wierzyciel jest obowiązany do jego posiadania.

2.4. Adres wierzyciela do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany w rubryce 2.2. Jeżeli wierzyciel jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy także wskazać adres do korespondencji wpisany do tej ewidencji.

2.5. Numer rachunku lub numery rachunków, na które należy przekazać wyegzekwowane środki pieniężne. Można też podać dodatkowe dane potrzebne do przelewu. W razie niewskazania numeru rachunku środki pieniężne będą przekazywane przekazem pocztowym.

3. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela. Pełnomocnik wierzyciela (należy wypełnić, gdy wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik wierzyciela)

3.1. Imię i nazwisko lub nazwa

3.2. Adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany w rubryce 2.2. lub 2.4. (można dodatkowo podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej)

4. Dłużnik

4.1. Imię i nazwisko lub nazwa

4.2. Miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika i adres. Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy też podać adres do korespondencji wpisany w tej ewidencji. Można też podać numer PESEL lub NIP dłużnika będącego osobą fizyczną, a jeżeli dłużnik nie jest osobą fizyczną – numer dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP, o ile numery te są znane wierzycielowi.

5.1. Tytuł wykonawczy

5.1.1. Oznaczenie tytułu egzekucyjnego.
Należy wskazać rodzaj tytułu (np. wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, ugoda, akt notarialny), organ lub podmiot, który wystawił tytuł, datę jego wydania lub sporządzenia oraz sygnaturę lub numer.

5.1.2. Informacje dotyczące klauzuli wykonalności.
Należy wskazać sąd, który nadał klauzulę wykonalności, datę postanowienia oraz sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest inna niż sygnatura tytułu egzekucyjnego.

5.2.1. Należność główna:

5.2.2. Odsetki:
rodzaj odsetek (ustawowe, ustawowe za opóźnienie, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, umowne, jak dla zaległości podatkowych*) kwota, od której mają być naliczane odsetki: za okres od dnia do dnia

5.2.3. Koszty postępowania sądowego:

5.2.4. Koszty postępowania klauzulowego:

5.2.5. Pozostałe należności (wskazać rodzaj i wysokość):

5.3.1. Opis świadczenia. W przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych, należy podać, jakie świadczenie lub świadczenia mają zostać wyegzekwowane zgodnie z treścią tytułu wykonawczego (np. wydanie rzeczy, opróżnienie lokalu).

6.1. Nieruchomość dłużnika:(należy opisać nieruchomość, z której ma być prowadzona egzekucja, podać jej położenie i adres; można wskazać numer księgi wieczystej oraz sąd prowadzący księgę wieczystą; należy też wskazać, czy dochodzona wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką ustanowioną na opisanej nieruchomości):

6.2. Inne składniki majątkowe dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja(można oznaczyć rodzajowo składniki majątkowe dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja, np. z rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub z wynagrodzenia za pracę; w miarę możliwości należy podać dane umożliwiające identyfikację wskazanych składników majątkowych, np. w razie wskazania ruchomości dłużnika można je wymienić i wskazać miejsce, w którym się znajdują, w razie wynagrodzenia za pracę, podać dane pracodawcy, a w przypadku egzekucji z rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – podać nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, w której jest prowadzony rachunek dłużnika):

6.3. Żądam przeprowadzenia egzekucji wyłącznie z wymienionych wyżej składników majątkowych: tak / nie*

7. Załączniki

Tytuł wykonawczy


Pełnomocnictwo (o ile został ustanowiony pełnomocnik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej*


Dokument lub dokumenty wykazujące umocowanie do działania w imieniu wierzyciela niebędącego osobą fizyczną*


Oświadczenie o wyborze komornika,*


Inne (podać jakie)

8. Imię i nazwisko osoby lub osób składających wniosek

9. Miejscowość
i data

POUCZENIE

  • Formularze są dostępne w kancelariach komorniczych, budynkach sądów rejonowych i okręgowych oraz w Internecie pod adresami www.ms.gov.pl, www.komornik.pl oraz na stronach internetowych sądów rejonowych, sądów okręgowych i kancelarii komorniczych.
  • Wniosek nie musi być złożony na formularzu (art. 796 § 1 zd. 2 k.p.c.).
  • Wniosek należy złożyć w kancelarii właściwego komornika albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (pocztą) do kancelarii tego komornika. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do komornika (datą wniesienia jest data nadania).
  • Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków pisma (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
  • Wniosek składa się do komornika sądowego, który ma prowadzić egzekucję. Właściwość komornika wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o wyborze komornika (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).
  • Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wybór komornika jest wyłączony w sprawach o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (np. w razie egzekucji z użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Do prowadzenia egzekucji w takich sprawach wyłącznie właściwy jest komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu jest położona nieruchomość.